Buurtcomité Ekkergem

Buurtcomité Ekkergem

Projectvoorstel wijkbudget

We willen met een flink aantal wijkbewoners de handen uit de mouwen steken rond een aantal klimaatthema’s die actueel onze samenleving sterk beroeren: 

 • groen en biodiversiteit 
 • droogteperiodes en water 
 • verwarming en koeling 
 • verbinding en toegankelijkheid 

We zien dit kaveloverschrijdend en dus op wijkniveau. Hiervoor ontwikkelden we een praatplan waarin o.m. diverse vormen van groene corridors (verbindingen voor fauna, flora en de mens) worden voorgesteld. Voor de co-creatie en realisatie brengen we verschillende partners rond de tafel. 

Voor de realisaties op korte termijn denken we o.m. aan: 

 • het aanleggen van honderden lopende meters extra geveltuinen, meer groenslingers en andere vormen van waardevolle aanplantingen 
 • het planten van klimaatbomen en kleine stadsbosjes 
 • het opvangen van regenwater 
 • logistieke voorzieningen ten gunste van de biodiversiteit zoals vogelnest -en vleermuizenkastjes, insectenhotels enz. 

Omdat we een deel van deze werken, in overleg met o.m. de stadsdiensten, professioneel (via een aannemer) willen uitbesteden rekenen we enerzijds op subsidiëring via de GroenBlauwe parels (reeds toegekend door de Vlaamse Overheid) en anderzijds op een wijkbudget. Dit zou dan voor ons een substantieel deel van de noodzakelijke eigen middelen vormen waardoor een aantal ideeën zeker kunnen uitgevoerd worden. 

Via het wijkbudget willen we mensen met een financieel kwetsbare positie kunnen betrekken door in de onkosten voor een geveltuin (gedeeltelijk) tussen te komen. We houden de eigen inbreng (van bewoners) laag zodat iedereen mee kan doen. Het is onze uitdrukkelijke bedoeling iedereen mee in het verhaal te krijgen. 

Via het wijkbudget hopen we ook in Ekkergem een aantal klimaat- of toekomstbomen te planten. 

Samen met de structurele werken hopen we onze bewoners via sensibilisering volgende inzichten bij te brengen: 

 • groen en biodiversiteit: 

Hoe minder verharding hoe minder de stad opwarmt. Daarom willen we overbodige verharding opbreken en plaats maken voor de natuurlijke airco van struiken en (vooral) bomen. Klimplanten op gevels verhinderen dat huizen in de volle zon te fel opwarmen. Geveltuinen, klimplanten en groenslingers maken de wijk aangenaam en temperen het geluid. 

Struiken en bomen bieden nestgelegenheid aan vogels. Bloeirijke kruiden en hooilandjes in straten, pleintjes of tuinen vormen een thuis voor veel soorten insecten en biodiversiteit. Daarom willen we overal waar mogelijk bomen en struiken, kleine stadsbosjes aanplanten. Op middellange termijn hopen we onze groencorridors als klimaatstraten te laten inrichten met veel minder verharding en meer ruimte voor bomen en struiken, banken en ev. tafels om elkaar te ontmoeten 

 • water: 

Hoe minder verharding, hoe beter het regenwater in de bodem kan dringen. Hemelwater dat in de straten valt willen we in gemeenschappelijke regenwaterputten verzamelen. Dit water kan bij droogte gebruikt worden om bomen en struiken te begieten. Het overtollig water moet in parken en tuinen kunnen infiltreren.  

Op korte termijn willen we regenwatertonnen langs gevels zetten zodat we geveltuinen, bomen en klimplanten kunnen begieten Op middellange termijn willen we graag enkele klimaatstraten in onze wijk. Bij heraanleg van deze straten moet ruimte voorzien worden voor regenwaterbuffers en infiltratie.  

 • verbinding en toegankelijkheid: 

Groene straten met bomen en klimplanten, geveltuinen en bloeiende planten vormen een ideale ontmoetingsplek voor bewoners. Het verkeer verloopt er trager zodat het veiliger wordt voor spelende kinderen. Groene straten vormen ook ecologische verbindingen naar het groen in de omgeving zoals de Coupure, de Nieuwewandeling en de kleine parkjes in de buurt. Vogels, insecten, egels.. gebruiken deze groene straten om zich te verplaatsen, te nestelen, nectar en stuifmeel te verzamelen. Kortom veel leven in de wijk Ekkergem. 

CONCREET: 

De komende jaren willen we in de wijk Ekkergem meer dan 700 m nieuwe geveltuinen aanleggen, klimaatbomen en ander groen aanplanten + maatregelen nemen om de biodiversiteit te stimuleren en nieuwe initiatieven ondersteunen om regenwater op te vangen. Een reeds toegekende subsidie van de Vlaamse Overheid (‘Groenblauwe parels’) kan 60% van onze investeringen dekken. De overige 40% dient afkomstig te zijn uit eigen middelen. 

Naast bestaande initiatieven van de stad Gent zoals ‘Planten met buren’ hopen we via het wijkbudget élke bewoner van onze wijk de kans te geven om een geveltuin aan te leggen en onze ambitie om zo veel mogelijk groene corridors of klimaatstraten in Ekkergem in te richten realiseren. 

Onder meer afhankelijk van het toegekende wijkbudget kunnen we dit project eerder beperkt (wijkbudget van € 19 000) of maximaal (wijkbudget van € 29 000) realiseren. Tenslotte hopen we dat onze doelen, en zeker de aanplanting van klimaatbomen, geïntegreerd worden in álle uit te voeren projecten in onze wijk Watersportbaan – Ekkergem. 

Lieve Van Der Schueren, Jean-François Van den Abeele, Herman Vande Putte, Kenny Vandenbroucke, Josiane Tytens, Els Prevenier, Geert Gisquière, Lander Cnudde, Ruth Bossier, Stefan Hooijmans en Filip Bogaert 

Bijlage Klimaatstraten en groene corridors projectomschrijving

Bijlage Klimaatstraten en groene corridors budget